ANASAYFA

FAALİYET
ALANI

AVUKAT ARABULUCU İRFAN GÜLŞEN

HUKUKİ MEVZUAT

BODRUM ARABULUCULUK

ARABULUCULUK VE MEVZUATI

İLETİŞİM

ENGLISH 

 

BODRUM ARABULUCULUK

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 www.bodrumarabuluculuk.com

SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

Dava Şartı Ticari Arabuluculukta İstediğim Arabulucuyu Seçebilirmiyim?

TARAFLARIN KENDİ ARABULUCULARINI BELİRLEMESİ İÇİN TEK YAPACAKLARI İŞLEM ARABULUCULUK BELİRLEME TUTANAĞINI BİRLİKTE SEÇTİKLERİ ARABULUCU HUZURUNDA İMZALAMAKTAN İBARETTİR.

***

ticari davalarda zorunlu arabuluculuk
HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

TBMM’de 06.12.2018 tarihinde kabul edilen kanunla ve 01.01.2019 tarihinde itibaren yürürlüğe girmek üzere, ticari uyuşmazlıklar için “dava şartı arabuluculuk” şartı getirilmiştir.

Ticari Arabuluculuk arabuluculuk kurumu için en uygun uyuşmazlıklardandır.

06.12.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'un 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi şu şekildedir:

Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 5/A- (1) Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesinde, hangi uyuşmazlıklarda dava şartı getirildiği belirtilmemiş, atıf yapılmak suretiyle, Kanun’un 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri olan ticari davalarda, arabuluculuk dava şartı olarak belirlenmiştir.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK İÇİN:

Uyuşmazlığın konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin olmalıdır.

Uyuşmazlığın konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde sayılan ticari davaların konusuna girmelidir.

MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

a) Bu Kanunda,

b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,  yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

(2) (Değişik: 28/2/2018-7101/61 md.) Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir; miktar veya değeri yüz bin Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır.

Eğer uyuşmazlığın konusu 6102 sayılı TTK’nın 4. maddesinde sayılan ticari davaların konusuna girmemesine rağmen; uyuşmazlığın konusu 6102 sayılı TTK dışındaki kanunlarda belirtilen ticari davaların konusuna giriyorsa dava şartı arabuluculuk şartı vardır.

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINA GİREN Türk Ticaret Kanunu’nun 4. MADDESİNDE BELİRTİLEN TİCARİ DAVALAR NELERDİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen Mutlak Ticari Davalar dava şartı arabuluculuk kapsamında olup bu uyuşmazlıklar bakımından, 01.01.2019 ve sonrasında dava açılabilmesi için öncelikle arabulucuya başvuru gereklidir. Aşağıdaki konulardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan,

Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969. maddelerinde yer alan,

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun;

Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203,

Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,

Yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501,

Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519,

Komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545,

Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554,

Havale hakkındaki 555 ilâ 560,

Saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde

yer alan hususlardan doğan davalar ticari davadır.

Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davaların istisna olduğu ve ticari dava olarak kabul edilmeyeceği Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir.

Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan Nisbi Ticari Davalar da ticari dava olarak kabul edilmektedir. Bir davanın nisbi ticari dava olabilmesi için;

  Her iki tarafında tacir olması

ve

Uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması gerekir.

Bu şartlar mevcut ise, yukarıda sayılan mutlak ticari davalardan olmasa dahi, uyuşmazlık ticari dava ve dava şartı arabuluculuk kapsamında olup 01.01.2019 ve sonrasında dava açılabilmesi için öncelikle arabulucuya başvuru gereklidir.

DİĞER KANUNLARDA BELİRTİLEN DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINA GİREN  TİCARİ DAVALAR:

Kooperatifler Kanunu'nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu md. 99),

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 154 vd. maddelerinde yer alan iflasa ilişkin davalar,

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesine göre 'üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar'dan belli miktarı aşanlar,

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesinden kaynaklanan davalar.

YUKARIDAKİ TİCARİ DAVALAR AÇISINDAN ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLMASI İÇİN UYUŞMAZLIĞIN KONUSUNUN;

BİR MİKTAR PARANIN ÖDENMESİ OLAN ALACAK VE TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN OLMASI

ÖN KOŞULDUR.

iş davalarında DAVA ŞARTI zorunlu arabuluculuk

A. DAVA ŞARTI ZORUNLU ARABULUCULUK İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLENDİRME

1. İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Nedir?

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açmak isteyen tarafın öncelikle arabuluculuk yoluna gitmesi gerekmektedir. Arabuluculuğa başvurulmadan dava açılması durumunda, dava, dava şartı yokluğundan reddedilecektir.

2. Hangi Uyuşmazlıklar Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Kapsamına Girer?

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti vb.) ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacaktır. Ancak iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili tespit ve itiraz durumları bu kapsamda değildir.

3. Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılır. Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde arabuluculuk bürosu sıfatıyla görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından işlemler gerçekleştirilir.

4. Arabulucu Nasıl Atanır, Taraflar İstediği Arabulucuyu Seçebilir mi?

Arabulucu, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarındaki görevli personel tarafından sicile kayıtlı arabulucular listesinden atanacaktır. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendirilir.

5. Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Arabulucu Başvuruyu En Fazla Ne Kadar Süre İçerisinde Sonuçlandırır?

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

6. Arabuluculuğa Başvuru Ücretli midir?

Arabuluculuk bürosuna başvuruda herhangi bir ücret alınmaz. Taraflar arabuluculuk görüşmelerinde anlaşamazlarsa 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Anlaşma durumunda ücret, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde ödenir. Ancak uygulamada sıklıkla görüldüğü üzere, işveren tarafından da arabuluculuk ücretinin tamamı ödenebilir. Ücret, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir. Arabuluculuk Ücret Tarifesi, Arabuluculuk Daire Başkanlığının resmi web sitesinde yer almaktadır. http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife.html

7. Arabuluculuk Görüşmelerine Kimler Katılır?

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat ya da varsa avukatları aracılığıyla katılabilirler. Tarafın vekili aracılığı ile görüşmelere katılmak istemesi durumunda vekaletnamede arabuluculukla ilgili özel bir yetki gerekir.

8. Karşı Taraf Görüşmelere Gelmezse Ne Olur?

İlk toplantıya mazeretsiz bir şekilde katılmayan taraf dava açıldığı taktirde, bu taraf dava sonucunda kısmen ya da tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca, bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez.

9. Anlaşma Sağlanamazsa Süreç Nasıl Devam Eder?

Arabuluculuk sürecinde taraflar anlaşma sağlayamazsa mahkemeye başvurarak dava açabilirler.

10. Arabuluculuk Ücretini Karşılayamayacak Durumda Olan Taraf Nereye Başvurmalıdır?

Arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan taraf arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk hâkiminin kararıyla adli yardımdan yararlanabilecektir.

B. DAVA ŞARTI ZORUNLU ARABULUCULUK İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLENDİRME

BodrumArabuluculuk.com

 

 

bodrum arabuluculuk

arabulucu avukat irfan gülşen

konacık bodrum